पृथ्वी बचाउन आह्वान गर्दै वेलायती सर्जकहरू कुर्लिए