बृहत लिम्बुवान एकताको पारित सम्झौता तपसिल बमोजिम रहेको छ –